Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Bogdán Edit Egyéni Vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://instart.hu honlapon keresztül nyújtott „Online oktatás” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A szolgáltató adatai

Név: Bogdán Edit Egyéni Vállalkozó

Székhely: 7584 Babócsa, Mező utca 10.

Nyilvántartási szám: 52726815

Adószám: 69119077-1-34

Telefonszám: +36 70 400 4738

E-mail: hello@instart.hu

2. A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Online oktatás” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható online marketing-ismeret, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az online marketing alapjaival, legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját tevékenységük során felhasználva fejlődhetnek.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online oktatással kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával.

A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és meghatározatlan időközönként közzétett anyagok. A

Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Bogdán Edit Egyéni Vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online tanulással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanfolyamok és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak.

Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Feliratkozás” vagy “Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag kizárólag egy összegben fizetheti.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a https://instart.hu/ weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési vagy megrendelési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” vagy a “Feliratkozás” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben (e-mail) kerülnek visszaigazolásra.

6. A részvételi díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató az adott hónapra vonatkozó tagsági díj befizetése ellenében biztosít hozzáférést.

A feltüntetett egyedi árakon történő megrendelés, az egyedi szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó megbízási díj az adott szerződéses szolgáltatás 1 havi ellenértékét tartalmazza, amely lemondásig automatikusan megújul.

7. A részvételi díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkező a részvételi díjat az alábbi módok egyikén teljesítheti: bank- vagy hitelkártyás fizetéssel vagy PayPal-on keresztül.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, PayPal nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül.

A PayPal általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.paypal.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

8. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a tag által megadott email címen keresztül, elektronikus levélben juttat el a Taghoz.

A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet szintén elektronikus levélben juttat el Taghoz.

A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9. Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@instart.hu email címre elküldve kezdeményezheti.

A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A Szolgáltatás felmondása után a következő számla kiállítását megelőző napig a Tag a csoport teljes értékű tagja marad.

10. A fogyasztókat megillető felmondási illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

11. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja.

12. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

13. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

14. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://instart.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi.

Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

Továbbá a Szolgáltató kifejezetten megtiltja az általa közétett digitális műpéldányok bárminemű felhasználását (különös tekintettel, kereskedelmi céllal megtartott előadások tanfolyamok tekintetében) és az anyagok bármilyen módon történő tárhelyről letöltését vagy mentését, azokról bármilyen típusú másolat készítését.

A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 50,000,000 Ft (azaz ötvenmillió forint) összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

15. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

16. Szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

17. Szerződésre irányadó jogi és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a hatályos Európai Uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

18. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@instart.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Fogyasztóvédelmi hatóság:

Kérjük látogasson el a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535 oldalra a linkre kattintva.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.rajzmania.hu/aszf weboldalon.

1. sz. melléklet:

Felmondási nyilatkozatminta:

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: felmondas@instart.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt